Підготовка персоналу

Підготовка персоналу

Враховуючи важливість своєчасної підготовки персоналу різних професійних груп і категорій в умовах наближених до виробничих, на ХАЕС у 1987 році був створений навчально-тренувальний пункт, який забезпечував координацію та організацію учбового процесу. У НТП проводилися заняття з підтримки кваліфікації оперативного персоналу. Навчальний пункт був сертифікований в органах державного нагляду і щорічно одержував дозвіл на підтримку кваліфікації.

Історія створення навчально-тренувального центру детальніше...

На даний час в НТЦ ВП «Хмельницька АЕС» проводиться професійна підготовка і підтримка кваліфікації всіх категорій персоналу, здійснюється ліцензійна діяльність у даній галузі, ведеться розробка навчально-методичних матеріалів.

НТЦ здійснює методичну підтримку навчання персоналу, яке проводиться на робочих місцях. З цією метою в НТЦ висококваліфіковані фахівці і професіонали пройшли підготовку у якості наставників

На повномасштабному тренажері (ПМТ) НТЦ широко використовується автоматизована система реєстрації та комплексного аналізу тренажерних занять (АСРТЗ), в якій реалізована концепція єдиного інформаційного простору. Реєстрація технологічної, аудіо-, відео- інформації дозволяє наочно продемонструвати персоналу, що проходить тренажерну підготовку, їх дії в ході вирішення завдань з тренування, вказати на сильні і слабкі сторони, помилки в діях і рішеннях. Також є можливість демонстрації «еталонних» дій зафіксованих системою в ході навчання інших змін/персоналу, що демонструють правильні/неправильні дії.

Завдяки тому, що АСРТЗ веде довготривалий архів тренувань і зберігає всю статистичну інформацію, є можливість аналізу помилок, що найчастіше виникають в ході тренажерних занять, відповідної корекції навчальних планів, формування програм корекції помилок, індивідуального підбору тематик занять для оперативного персоналу, що проходить навчання на ПМТ. Таким чином досягається зниження ймовірності виникнення помилок на діючому енергоблоці, підвищення рівня підготовки оперативного персоналу.

У НТЦ ВП «Хмельницька АЕС» введена в експлуатацію і застосовується комп'ютерна навчальна система польових операторів (КНС ПО). Вона призначена для здобуття і підтримки знань і умінь польових операторів оперативного персоналу АЕС, пов'язаних з виконанням ними експлуатаційних операцій і перемикань на обладнанні, а також для розвитку професійних умінь, заснованих на розумінні наслідків виконання (або невиконання) їх дій для безпеки АЕС.

Використання даної системи дозволяє:
• знизити індивідуальні та колективні дози опромінення персоналу за рахунок перенесення частини навчання, що проводиться на робочому місці, в умови, вільні від дії іонізуючих випромінювань;
• підвищити якість навчання за рахунок кращого ознайомлення персоналу з розташуванням обладнання за місцем і виконання ряду відповідальних операцій безпосередньо під час його підготовки в НТЦ;
• підвищити рівень культури безпеки.

У 2017 році у ВП ХАЕС введена в експлуатацію Автоматизована система комп'ютерного навчання і контролю знань у сфері ядерної і радіаційної безпеки АСКН, яка була розроблена у рамках міжнародного проекту «Впровадження комп'ютеризованої підготовки і управління кваліфікацією персоналу в області ядерної і радіаційної безпеки» за участю спеціалістів НТЦ.

АСКН використовується для навчання і контролю знань законодавчих актів, норм, правил і стандартів з ядерної  і радіаційної безпеки перед перевіркою знань в центральній комісії ВП ХАЕС.

Персонал, який проходить перевірку знань з ПНЯРБ в центральній комісії, під головуванням ГІС, перед проходженням перевірки знань зобов'язаний пройти комп'ютерне навчання і контроль знань в системі АСКН.

Для реалізації завдання практичної підготовки ремонтного персоналу ВП «Хмельницька АЕС» в НТЦ розроблено і введено в дію низку тренажерів, які повністю імітують реальне обладнання і дозволяють проводити початкову практичну підготовку і підтримання кваліфікації безпосередньо перед виконанням ремонтних робіт. Ремонтний персонал енергоремонтного підрозділу проходить практичне навчання на тренажерах фланцевих з'єднань, насосного обладнання та на стендах з трубопровідними засувками і вентилями, а також на притирочному верстаті для притирання ущільнюючих поверхонь трубопровідної арматури. Персонал, що виконує роботи, пов'язані зі зварюванням, проходить підтримку кваліфікації в зварювальній майстерні НТЦ і на тренажері колектора парогенератора. Ремонтний персонал ЦТАВ проходить тренажерну підготовку на багатофункціональному локальному тренажері ЦТАВ.

Тренажерна підготовка ремонтного персоналу в міжремонтний період і безпосередньо перед ППР сприяє формуванню стійких навичок виконання ремонтних робіт, підтримує постійну високу готовність до виконання складних завдань ремонту і сприяє зниженню дозових навантажень на персонал.

Власними силами НТЦ Хмельницької АЕС розроблена «Автоматизована система управління підготовкою персоналу», яка дозволяє проводити аналіз, планування і облік підготовки персоналу. Система побудована за модульним принципом і охоплює всі процеси, пов'язані з підготовкою персоналу на АЕС, автоматизуючи роботу навчального центру АЕС. Застосування цієї системи дозволяє ефективно виконувати великі обсяги робіт з управління навчанням. Дана автоматизована система впроваджена і використовується у всіх НТЦ АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом».

У 2020 році в ВП ХАЕС проведено навчання персоналу за 26971 л/курсами. Навчальний план у 2021 році становить 18149 л/курсів. Таким чином, різними видами навчання охоплено практично весь персонал ВП ХАЕС.

Підготовка персоналу ВП ХАЕС в люд./курсах

Для навчання використовуються спеціально розроблені навчально-методичні матеріали. На даний час силами НТЦ розроблені навчальні матеріали практично з усіх курсів підготовки оперативного персоналу і більшості інших курсів. Загальна кількість навчальних матеріалів в технічному архіві навчального центру становить 8400 одиниць.

Перевірки Хмельницької АЕС місіями МАГАТЕ (OSART) і ВАО АЕС, що проходили протягом 2007-2019 років, підтвердили відповідність системи підготовки персоналу на Хмельницькій АЕС міжнародним вимогам і стандартам, а окремі її елементи були відзначені як позитивна практика.