Новини та публікації


11.01.2017

Електронне декларування з 1 січня 2017 року

З 1 січня 2017 року розпочався другий етап впровадження системи електронного декларування.

Таким чином, посадові особи Компанії (підпункт «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), шляхом заповнення її на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Слід зазначити, що у чинному законодавстві відсутнє єдине визначення поняття «посадова особа юридичних осіб публічного права» та відсутні чіткі критерії віднесення осіб до кола посадових.

Водночас, Національним агентством, яке є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику, надано роз’яснення з цього питання (листи НАЗК від 23 листопада 2016 року №30.06/5766 (стор. 2) та від 30 грудня 2016 року №51-03/9828).

У листі НАЗК від 30 грудня 2016 року №51-03/9828, зокрема зазначено:  «частиною першою статті 45 Закону визначено, що особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію за минулий рік за формою, визначеною Національним агентством.

Відповідно до частини третьої статті 65 Господарського кодексу України керівник підприємства, головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), виконавчого органу та інших органів управління підприємства відповідно до статуту є посадовими особами цього підприємства. Статутом підприємства посадовими особами можуть бути визнані й інші особи.

Зокрема, у пункті 3 Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю затвердженого Рішенням Національного агентства від 11 серпня 2016 року №3 (http://nazk.gov.ua/zakonodavstvo-0), у цілях визначення суб’єктів, на яких поширюється дія Закону, під «посадовими особами юридичних осіб публічного права» слід розуміти працівників юридичних осіб публічного права, які наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції.

Таким чином, визначення належності конкретного працівника юридичної особи до категорії посадових осіб має відбуватися щодо кожного працівника окремо з урахуванням обов’язків, покладених на нього, та обсягу повноважень, якими останній наділений. У разі наявності в посадових інструкціях посадових осіб організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій на постійній основі, такі посадові особи зобов’язані подавати декларацію з 1 січня 2017 року».

Водночас, в разі тимчасового виконання працівником організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків на час відсутності керівника підрозділу у звітному періоді у нього не виникає обов'язок подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за цей період.

Тобто, згідно з офіційними Роз’ясненнями НАЗК майже всі посадові особи Компанії, які подавали декларацію в паперовому вигляді починаючи з 2014 року, зобов’язані будуть подавати електронну декларацію з 1 січня 2017 року.

Крім того, посадові особи Компанії, які звільняються або призначаються на посаду з 1 січня 2017 року, зобов’язані подати електронну декларацію за 2016 рік в день звільнення/призначення. Всі інші посадові особи зобов’язані подати декларацію за 2016 рік в електронному вигляді за загальним правилом до 1 квітня 2017 року.

Форма декларації визначена Рішенням Національного агентства від 10 червня 2016 року №3, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 15 липня 2016 року за №960/29090, яке є нормативно-правовим актом, обов’язковим для виконання всіма суб’єктами декларування (http://nazk.gov.ua/sites/default/files/dodatok_2-4.pdf).

Цим же Рішенням затверджений Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (http://nazk.gov.ua/sites/default/files/poryadok_vedennya_reestru.pdf), відповідно до якого суб’єкт декларування повинен зареєструватися у Реєстрі з використанням особистого ключа та посиленого сертифіката відкритого ключа електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП). Під час реєстрації в Реєстрі суб’єкт декларування повинен вказати адресу його електронної пошти, що буде використовуватися для направлення йому повідомлень.

Керівництвом Компанії організовано роботу щодо сприяння в отриманні ключів та посиленого сертифіката відкритого ключа ЕЦП для всіх бажаючих працівників Компанії.

Також посадові особи можуть самостійно звернутися до центрів сертифікації ключів (http://nazk.gov.ua/sites/default/files/stan_sumisnosti_zasobiv_ecp.pdf).

Наприклад, безоплатно отримати ЕЦП можна особисто на сайті Приватбанку (https://www.privat24.ua/#login) за таким алгоритмом: https://www.youtube.com/watch?v=p6SQHdfy4RY.

Додаткову інформацію щодо переліку та місцезнаходження зазначених центрів, порядку отримання електронного цифрового підпису можна отримати на сторінці засвідчувального органу Міністерства юстиції України.

При заповненні електронної декларації, відповідно до статті 46 Закону декларуванню підлягають наступні відомості:

1) прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків суб'єкта декларування та членів його сім'ї, місце проживання, місце роботи, займану посаду, або посаду, на яку претендує;

2) об'єкти нерухомості;

3) об'єкти незавершеного будівництва, об'єкти, не прийняті в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку;

4) цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року (станом на 1 січня 2016 року – 137 800 грн.);

5) цінні папери, у тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі;

6) корпоративні права, із зазначенням найменування кожного суб'єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні;

7) юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї;

8) нематеріальні активи, у тому числі об'єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті;

9) доходи, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи;

10) наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року (станом на 1 січня 2016 року – 68 900 грн.);

11) фінансові зобов'язання, у тому числі отримані кредити, позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти, у разі, якщо розмір зобов'язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року (станом на 1 січня 2016 року – 68 900 грн.);

12) видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов'язання, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року (станом на 1 січня 2016 року – 68 900 грн.);

13) посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом;

14) входження суб'єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських об'єднань, благодійних організацій, саморегулівних чи самоврядних професійних об'єднань, членство в таких об'єднаннях (організаціях).

Звертаємо увагу, що в декларації зазначаються відомості про майно, яке належить суб’єкту декларування або члену його сім’ї, як на праві власності, так і те майно, яке перебуває у користуванні.

До членів сім’ї Законом віднесено осіб, які перебувають у шлюбі, а також їхніх дітей, у тому числі повнолітніх, батьків, осіб, які перебувають під опікою і піклуванням, інших осіб, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Таким чином суб’єкт декларування зазначає відомості щодо дружини/чоловіка, не залежно від спільності проживання. Що стосується інших членів сім’ї, то обов’язковою підставою для внесення відомостей про них є сукупність усіх трьох ознак:

•спільне проживання;
•спільний побут;
•взаємні права та обов'язки.
Законом передбачена можливість не зазначати відомості про членів сім’ї декларанта у разі відмови члена сім’ї надати таку інформацію про себе. У такому випадку суб’єкт декларування зазначає про це в декларації, відобразивши всю відому йому інформацію про такого члена сім'ї.

Разом з цим, слід зазначити, що відмова члена сім’ї надати інформацію щодо себе є підставою для проведення повної перевірки декларації Національним агентством.

На сайті Національного агентства розміщене навчальне відео щодо заповнення декларації, ознайомитися з якими можна за посиланням http://nazk.gov.ua/deklaraciya або https://www.facebook.com/NAZKgov/app/212104595551052/?ref=page_internal.

Звертаємо увагу, що відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 47 Закону зазначені у декларації відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, місця проживання, дати народження фізичних осіб, щодо яких зазначається інформація в декларації, місцезнаходження об'єктів, які наводяться в декларації (крім області, району, населеного пункту, де знаходиться об'єкт), є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають відображенню у відкритому доступі.

Перевірку своєчасності подання, правильності та повноти заповнення декларацій, а також логічний та арифметичний контроль здійснює Національне агентство.

При цьому, юридичні особи публічного права зобов'язані перевіряти факт подання посадовими особами, які в них працюють (працювали), декларацій та повідомляти Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.

За порушення вимог стосовно фінансового контролю антикорупційним законодавством передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Статтею 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність:

- за несвоєчасне подання без поважних причин декларації – штраф від п'ятдесяти (850 грн.) до ста (1700 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- за подання завідомо недостовірних відомостей – штраф від п'ятдесяти (850 грн.) до ста (1700 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому, суб’єкт декларування може бути притягнутий до адміністративної відповідальності за подання завідомо недостовірної інформації у випадку, якщо різниця між задекларованими доходами та достовірними складає від 100 до 250 прожиткових мінімумів (станом на 1 січня 2016 року –  від 137 800 грн. до 344 500 грн.), встановлених для працездатних осіб.

У тому випадку, якщо різниця між задекларованими доходами та достовірними складає понад 250 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб (станом на 1 січня 2016 року –  від 344 500 грн.), а також за умисне неподання декларації суб’єкт декларування може бути притягнутий до кримінальної відповідальності (стаття 3661 Кримінального кодексу України) у виді:

•штрафу від двох тисяч п’ятисот (1 722 500 грн.) до трьох тисяч (2 067 000 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або;
•громадських робіт на строк від 100 до 240 годин, або;
•позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
У зв’язку з цим слід зазначити, що у разі неподання декларації суб’єктом декларування Національне агентство письмово повідомляє такого суб'єкта про факт неподання декларації, і суб'єкт декларування повинен протягом десяти днів з дня отримання такого повідомлення подати декларацію (частина третя статті 49 Закону).

Важливим є те, що притягнення суб'єкта декларування до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації або подання недостовірних відомостей у декларації не звільняє суб'єкта декларування від обов’язку подати відповідну декларацію з достовірними відомостями в установленому порядку.11.01.2017

«Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляє, що починаючи з 1 січня 2017 року розшириться коло суб’єктів е-декларування.
"Друга хвиля охопить більше коло суб’єктів електронного декларування. Наразі вичерпний перелік міститься у Законі України “Про запобігання корупції””, -  повідомив заступник голови НАЗК Руслан Радецький.
Тож, відповідно до Закону, під другу хвилю е-декларування потраплять, особи, які вже заповнювали е-декларації за 2015 рік, тобто всі без винятку особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також прирівняні до них для цілей Закону України “Про запобігання корупції” посадові особи, юридичні особи публічного права.
Докладніше про коло суб’єктів декларування можна ознайомитись в інфографіці на сайті НАЗК за посиланнями: https://nazk.gov.ua/news/nazk-z-1-sichnya-2017-roku-znachno-rozshyrytsya-kolo-subyektiv-e-deklaruvannya.

19.09.2016

Затверджено Порядок проведення перевірок Національним агентством з питань запобігання корупції

Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 11 серпня 2016 року № 2, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 року за №1230/29360, затверджено Порядок проведення перевірок Національним агентством з питань запобігання корупції.

 У Порядку визначено механізм здійснення Національним агентством перевірок додержання вимог Законів України «Про запобігання корупції» та «Про політичні партії в Україні» державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, юридичними особами, їх посадовими та службовими особами, політичними партіями, а також порядок оформлення і розгляду результатів перевірок.

 Згідно з Порядком основними завданнями при проведенні перевірок є:

- визначення стану організації роботи із запобігання і виявлення корупції в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, зокрема щодо підготовки та виконання антикорупційних програм;

- встановлення можливих фактів порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»;

- здійснення державного контролю за діяльністю політичних партій відповідно до вимог Закону України «Про політичні партії в Україні»;

- своєчасне попередження, виявлення та вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень антикорупційного законодавства, законодавства у сфері фінансування політичних партій.

З Порядком проведення перевірок Національним агентством з питань запобігання корупції можна ознайомитись на офіційному веб-сайті  Національного агентства в підрозділі «Перевірки» розділу «Попередження корупції» за посиланнями: http://nazk.gov.ua/poryadok-provedennya-perevirok, у розділі «Антикорупційне законодавство», або у розділі "Законодавство України" Верховної Ради України http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1230-16.

16.09.2016

Національним агентством з питань запобігання корупції надано роз’яснення щодо використання окремих видів електронного цифрового підпису в системі електронного декларування.

У програмному забезпеченні Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, застосовуються винятково надійні програмні засоби електронного цифрового підпису, які забезпечують автентифікацію підписувача на основі посиленого сертифікату його відкритого ключа.

Такі ключі видаються в акредитованих центрах сертифікації ключів. За посиланням: http://czo.gov.ua/

Звертаємо увагу, що програмне забезпечення працює тільки із захищеним програмним контейнером зберігання особистого ключа електронного цифрового підпису підписувача, записаного на магнітний носій даних. При цьому програмне забезпечення не передбачає роботу з апаратним ЕЦП (еToken).

Наразі питання щодо використання в системі декларування апаратного ЕЦП (еToken) вирішується технічними підрозділами НАЗК та Держспецзв’язку.

Джерело: http://nazk.gov.ua/news/rozyasnennya-shchodo-vykorystannya-okremyh-vydiv-elektronnogo-cyfrovogo-pidpysu-v-systemi

14.09.2016

Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єктів декларування – які не займають відповідальне та особливо відповідальне становище

Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) на запит ДП «НАЕК «Енергоатом» надано додаткове роз’яснення (від 30.08.2016 №51-04/1541) про порядок інформування НАЗК про суттєві зміни у майновому стані.

У роз’ясненнях зазначено, що суб’єкти декларування, які згідно зі статтею 50 Закону України «Про запобігання корупції» не займають відповідальне та особливо відповідальне становище, до яких відносяться і посадові особи ДП «НАЕК «Енергоатом» та їх відокремлених підрозділів, повідомляють про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, починаючи з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2017 року, тобто з початку етапу роботи Системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».

Детально з даним роз’ясненням можна ознайомитись на веб-сайті ДП «НАЕК «Енергоатом» у статті: «Роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції» щодо фінансового контролю» від 09.09.2016 (http://energoatom.kiev.ua/ua/compliance/anticorruption/articles/45818-rozyasnennya_polojen_zakonu_ukrani_pro_zapobgannya_koruptc_schodo_fnansovogo_kontrolyu/), або на сайті ВП ХАЕС у розділі «Методичні рекомендації та роз’яснення».

05.09.2016

Рішенням НАЗК від 11.08.2016 №3 затверджені Роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю (Роз'яснення щодо заповнення електронних декларацій).

Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 11.08.2016 №3 затверджені Роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю.

Детально з документом можна ознайомитись на сайті НАЗК за посиланням: http://nazk.gov.ua/news/rozyasnennya-shchodo-zapovnennya-elektronnyh-deklaraciy, або у розділі «Методичні рекомендації та роз’яснення».
30.08.2016

Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування

Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) на запит ДП «НАЕК «Енергоатом» надано роз’яснення про порядок інформування НАЗК про суттєві зміни у майновому стані.

Зі змісту роз’яснень вбачається, що відповідно до статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» посадові особи НАЕК «Енергоатом» зобов'язані повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) про суттєві зміни у майновому стані у десятиденний строк з моменту отримання доходу, або придбання майна.

Порядок інформування визначено рішенням Національного агентства від 10 червня 2016 року №3, яким затверджено Форму повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування. (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0961-16).

Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані посадова особа подає особисто шляхом заповнення відповідної електронної форми на веб-сайті Національного агентства через власний персональний електронний кабінет суб’єкта декларування у системі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

При цьому, під суттєвою зміною у майновому стані вважається отримання доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року (на 2016 рік - 68 900 грн).

Окремі питання щодо повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування розглянуті у роз’ясненнях наданих фахівцями Центру із запобігання і протидії корупції ДП «НАЕК «Енергоатом» у статті: «Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані» (http://energoatom.kiev.ua/ua/compliance/anticorruption/articles/45724-povdomlennya_pro_suttv_zmni_v_mayinovomu_stan/), або у розділі «Методичні рекомендації та роз’яснення».

29.08.2016

Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Національним агентством з питань запобігання корупції 10.06.2016 року прийнято рішення №3 «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».

Вказаним рішенням затверджені наступні документи:

1) Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

2) Форму декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

3) Форму повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування.

Детально з даним рішенням можна ознайомитись: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0959-16/paran9#n9, або у розділі «Антикорупційне законодавство».

19.08.2016

Запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав

Фахівцями Центру із запобігання і протидії корупції ДП «НАЕК «Енергоатом» надано роз’яснення щодо запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав.

У роз’ясненнях розкрито зміст статті 36 Закону України «Про запобігання корупції» щодо обов’язку посадових осіб юридичних осіб публічного права протягом 30 днів після призначення (обрання) на посаду у порядку передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права, способи їх передачі, повідомлення про передачу НАЗК та Уповноваженого Компанії (керівника уповноваженого підрозділу ВП), проблеми які виникають під час реалізації, відповідальність яка настає за невиконання вимог закону. 
Детально з роз’ясненнями можна ознайомитись у розділі «Методичні рекомендації та роз’яснення» або http://energoatom.kiev.ua/ua/compliance/anticorruption/articles/45577-zapobgannya_konflktu_nteresv_u_zvyazku_z_nayavnstyu_v_osobi_pdprimstv_chi_korporativnih_prav

20.01.2016


У 4 кварталі 2015 року ВЗПК ВП ХАЕС проведені перевірки та службове розслідування щодо належного виконання посадовим особами ВП ХАЕС своїх посадових обов’язків, за результатами яких 8 працівників позбавлено права на отримання премії за результатами роботи за місяць.

Відділом постійно здійснюється антикорупційна експертиза проектів договорів, додаткових угод, організаційно-розпорядчих документів. У разі виявлення порушень надаються відповідні зауваження для усунення їх відповідальними працівниками.

Також проводиться перевірка переддоговірних матеріалів, в тому числі за ціновими показниками, щодо закупівлі товарів, робіт та послуг.

При виявленні порушень організаційно-розпорядчих документів Компанії, неналежного дослідження ринкових цін, ВЗПК повертає переддоговірні матеріали на доопрацювання відповідальним працівникам.

В результаті проведеної ВЗПК ХАЕС роботи попереджено випадки можливого нанесення збитків підприємству з досягненням відповідного економічного ефекту.


05.11.2015

Інформаційне повідомлення про роботу
Відділу запобігання та протидії корупції (ВЗПК) ВП ХАЕС за 9 місяців 2015 року

З метою забезпечення дотримання вимог чинного антикорупційного законодавства та недопущення нанесення збитків підприємству, ВЗПК ВП ХАЕС за 9 місяців 2015 року ініційовано і проведено 15 перевірок та одне службове розслідування за анонімним повідомленням.
За результатами службового розслідування оголошено догани чотирьом посадовим особам підрозділу.
За результатами перевірок:
Оголошено догану – 1 працівнику.
Шість працівників за порушення організаційно-розпорядчих документів щодо організації переддоговірної роботи позбавлено права на отримання премії по результатам роботи за місяць.
Ініційовано питання про оголошення догани – 1 працівнику.
Недопущено нанесення збитків ВП ХАЕС на суму – 306,0 тис. грн.
За результатами службового розслідування, ініційованого іншим підрозділом, чотирьох працівників позбавлено права на отримання премії по результатам роботи за місяць.
Крім того, ВЗПК  проводиться антикорупційна експертиза договорів, матеріалів  переддоговірної роботи, організаційно-розпорядчих документів за результатами якої надаються пропозиції щодо усунення корупціогенних факторів та порушень чинного законодавства України.


17.08.2015
В результаті проведеної ВЗПК перевірки об’єктивності дослідження ринкової вартості товарної продукції, що планується для закупівлі ВП ХАЕС встановлено порушення допущені інженером УВТК при підготовці маркетингового звіту.
За неналежне виконання посадових обов’язків інженера УВТК позбавлено права на отримання премії.


Відділ запобігання та протидії корупції ВП ХАЕС повідомляє, що за результатами розгляду анонімного повідомлення, комісією ВП ХАЕС проведено службове розслідування. За результатами службового розслідування посадові особи підрозділу ВП ХАЕС, що перевірявся,  притягнуті до дисциплінарної відповідальності.


Електронні закупівлі

За участю міністра юстиції України  П. Петренка 09.09.2014 схвалено «Меморандум щодо побудови в Україні прозорої та ефективної системи державних закупівель» до якого 04.11.2014 року приєдналося ДП «НАЕК «Енергоатом».

Згідно з Меморандумом реалізовується «пілотний проект» на основі інформаційних систем для допорогових торгів, які не потребують проведення торгів згідно з чинним законодавством у сфері закупівель та внесення додаткових змін до чинного законодавства.
В результаті придбання товарів за допомогою системи електронних закупівель  у ВП «Управління справами ДП «НАЕК «Енергоатом», отримано значну економію коштів Компанії.
21.05.2015 ДП «НАЕК «Енергоатом» видано наказ №433 про запровадження електронних закупівель у відокремлених підрозділах  Компанії.

На виконання вищезазначеного наказу, ВП ХАЕС підготовлено наказ від
19.06.2015 №1096 «Про запровадження електронних закупівель».

Для забезпечення функціонування електронного майданчика та доступу до нього для здійснення допорогових  закупівель у електронній формі з використанням телекомунікаційних каналів зв’язку    на інтернет-сайті  E-tender.biz, ВП ХАЕС укладено відповідний договір з ТОВ «Е-Тендер».

Сформований та затверджений перелік ТМЦ, закупівля яких буде здійснюватися за допомогою системи електронних закупівель в 2015 році.

Підготовлена та затверджена типова документація для проведення закупівлі через систему електронних закупівель.

Найближчим часом за допомогою електронних закупівель у ВП ХАЕС планується придбати лінолеум та покрівельні матеріали в асортименті.


Притягнення до відповідальності за порушення Закону 1700

Відповідно до перехідних положень Закону України «Про запобігання корупції», до початку роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій  про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру, суб’єкти декларування подавали декларації за 2014 рік в порядку, встановленому Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі - Закон). Про початок роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій приймається рішення Національного агентства з питань запобігання корупції.

Одним із заходів, спрямованих на запобігання і протидію корупції, встановлених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» є вимоги щодо фінансового контролю.
Частиною 1 статті 12 Закону визначено, що суб'єкти декларування зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до Закону.
Згідно з ст. 14-1 Закону юридичні особи забезпечують розроблення та вжиття заходів із запобігання корупції, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання корупції у діяльності юридичної особи та заохочення її працівників діяти відповідно до закону, нормативно-правових актів та встановлених підприємством правил і процедур щодо виявлення та запобігання корупції у діяльності юридичної особи.
На вжиття заходів із запобігання корупції в частині виконання вимог щодо фінансового контролю ДП «НАЕК «Енергоатом» розпорядженням №182-р від 26.02.2014 зобов’язано генеральних директорів ВП затвердити переліки посадових осіб, працюючих у відокремлених підрозділах, які є суб’єктами декларування та довести до відома посадових осіб, про необхідність обов’язкового декларування ними майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру.
На виконання вищезазначеного розпорядження та ст.12 Закону,  у ВП ХАЕС видано відповідний наказ, яким зобов’язано посадових осіб, які є суб’єктами декларування, подати  до 01.04.2015 декларації про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік.
Проігнорувавши вимоги чинного законодавства України та наказу підприємства щодо необхідності подати  декларації про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік, посадова особа відмовилась від подання зазначеної декларації.

За недотримання вимог та обмежень, встановлених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» в частині фінансового контролю, які виявились у неподанні декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік Нетішинським міським судом винесено постанову, якою  посадову особу ВП ХАЕС визнано винною у вчиненні адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172-6 КУпАП і застосовано  адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 340 грн.
 
Відповідно до ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, яка вчинила корупційне правопорушення або порушення, пов’язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку. 
Невиконання законних вимог адміністрації підприємства, зокрема наказу, стало підставою для притягнення такої особи до дисциплінарної відповідальності у виді  оголошення догани відповідно до ст.  147 КЗпП України.

Крім того, вищезазначена посадова особа включена до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні  правопорушення.