Інформація Комунального господарства ВП ХАЕС

Для поновлення спецiального дозволу на користування надрами розміщуємо Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу довкілля

Дата 31.07.2018
Реєстраційний номер 20187311360

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля


ДП НАЕК «Енергоатом» ВП Хмельницька АЕC
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
код ЄДРПОУ 21313677
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1.Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 01032 м. Київ, вул. Назарівська, буд. 3, ДП «НАЕК «Енергоатом»,
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця
відокремлений підрозділ: ВП «Хмельницька АЕС» м. Нетішин, вул. Енергетиків, 20, 30100,
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
 тел. (03842) 3-33-50, факс 3-33-60
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи 1.
Планована діяльність, її характеристика.
Видобування питних підземних вод для водопостачання м. Нетішин та Хмельницької АЕС (корисні копалини загальнодержавного значення, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 р.№ 827) з Нетішинського родовища прісних підземних вод, яке розташоване в Хмельницька обл., Славутський р-н., 10 км на схід від м. Остріг, 0,33-0,5 км на пн.-сх. від м.Нетішин.
Технічна альтернатива 1.
Нетішинське родовище прісних підземних вод експлуатується з метою забезпечення господарсько - питних, санітарно-гігієнічних та виробничих потреб населення та підприємств м. Нетішин в межах підрахованих та затверджених запасів.
Технічна альтернатива 2.
Не розглядається. Технічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом для забезпечення водою населення та підприємств м.Нетішин.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Нетішинське родовище прісних підземних вод, розташоване в Хмельницька обл., Славутський р-н., 10 км на схід від м.Остріг, 0,33-0,5 км на пн.- сх. від м.Нетішин.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Підземні води використовуються для господарсько-питних потреб м. Нетішина та Хмельницької АЕС. Експлуатація проводиться згідно Спеціального дозволу на користування надрами № 1702 від 22 грудня 1998 року, переоформленого в 2010 році відповідно до протоколу ДКЗ України № 617 від 22 серпня 2001 року, згідно якого ведеться розробка родовища. Розгляд місця провадження планової діяльності за територіальними альтернативами недоцільно.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Визначається забезпеченням робочими місцями населення, сплатою податків в місцеві бюджети, покращенням економічної ситуації регіону. Планована діяльність є безпечна для місцевого населення і відповідає діючому природоохоронному законодавству. Водопостачання здійснюється цілодобово. Якість питної води відповідає вимогам ДсаНПіН 2.2.4-171-10.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо
Експлуатаційні запаси підземних вод складають по категоріям: А - 12,0 тис. м3/д, В - 5,2 тис. м3/д, С - 0,8 тис. м3/д по горбашівському водоносному горизонту нижнього венду, який залягає на глибині 125-170 м. Плановий відбір води на 2019 рік - 3034 тис.м3 на рік. Загальний фонд родовища складають 20 свердловини: 16 свердловин експлуатаційного фонду (2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20); та чотири тампонованих (1, 4, 5, 8)
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
 - дотримання вимог та виконання заходів в межах поясів ЗСО
 - дотримання умов спеціального водокористування.
щодо технічної альтернативи 2
- не розглядається
 щодо територіальної альтернативи 1
 - дотримання меж поясів ЗСО
щодо територіальної альтернативи 2
- не розглядається
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Так як будівництво нових свердловин не потребується додаткового еколого-інженерного захисту не потрібно. Підземні насосні станції побудовані відповідно до державних будівельних норм. На родовищі використовується закрита система забору, очищення, розподілу води, яка задовільняє умовам які не допускають забруднення глибинних водоносних горизонтів. Інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою інфраструктурою.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1
Нетішинське родовище підземних вод знаходиться в межах земельної ділянки видано ДП «НАЕК «Енергоатом», розташоване на території Старокривинської сільської ради. Зони санітарної охорони витримано, передбачено заходи що не допускають забруднення глибинних водоносних горизонтів.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
В процесі експлуатації Нетішинського родовища підземних вод :
 вплив на рослинний та тваринний світ — відсутній,
 вплив на клімат та мікроклімат - відсутній,
 вплив на техногенне середовище - відсутній,
 соціальне середовище – позитивний,
водне середовище - обсяги водокористування, водозабір підземних вод не перевищує запасів затверджених протоколом ДКЗ України № 617 від 22 серпня 2001 року,
геологічне середовище — вплив відсутній,
ґрунти - вплив відсутній.
щодо технічної альтернативи 2
Відсутня
щодо територіальної альтернативи 1
Соціальне середовище – позитивний в плані забезпечення питною водою
щодо територіальної альтернативи 2
Відсутня
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Друга категорія видів планової діяльності та об’єктів ,які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля п.3 частини 3 ст.3 (видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах надання їм земельних ділянок); п.13 частини 3 статті 3 (забір води з водних об’єктів за умови,що водозабір підземних вод перевищує 300 кубічних метрів на добу.)
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Відповідно із вимогами статті 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23.05.2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”.
Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого
суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування питних підземні вод для___________
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
централізованого та нецентралізованого водопостачання (крім виробництва фасованої води) ділянка Нетішинська Нетішинського родовища,
що видається Державною службою геології та надр України.
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Хмельницької облдержадміністрації, вул. Свободи,70, м. Хмельницький, 29000 Е mail : dagro@adm-km.gov.ua, тел.(0382)79-47-03 ,факс (0382)72-05-96, контактна особа Шибецька Валентина Олександрівна       .
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

Щодо укладення договорів з Комунальним господарством ВП "Хмельницька АЕС" про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення для населення

Відповідно до ст.19 закону України  «Про житлово-комунальні послуги» відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах.
Відповідно до п.1 ч.3 ст.20 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» споживач зобов'язаний укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі типового договору.
Для укладання договору Вам необхідно надати наступні документи:
1. Документ, що підтверджує право власності або право користування квартирою (свідоцтво на право власності, ордер, договір найму);
2.Технічний паспорт на квартиру, що знаходиться у власності громадянина;
3. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру;
4. Паспорт власника;
5. Довідка про склад сім’ї;
6. Акт перевірки водокористування і реєстрації засобів обліку води (при їх наявності).
7. Пільгове посвідчення (при їх наявності).

Відмова або зволікання з укладанням договору є порушенням чинного законодавства.
За додатковою інформацією звертатися у КГ ВП  «ХАЕС» за телефоном 6-26-61.
Режим роботи: понеділок-п’ятниця з 8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00.