Labour Protection

Управління охороною праці здійснює генеральний директор ВП ХАЕС відповідно до «Положення про систему управління охороною праці на Хмельницькій АЕС»
Положення про систему управління охороною праці на Хмельницькій АЕС є програмою робіт в сфері охорони праці.

Положення деталізує настанову з управління системою охорони праці у ВП ХАЕС і відноситься до документів другого рівня.

Управління охороною праці є складовою частиною системи управління якістю і реалізується шляхом прийняття керівних рішень на основі заходів та інформації про стан охорони праці, одержаної в результаті контролю стану охорони праці на об’єкті управління.

Об’єктом управління охороною праці є діяльність ВП ХАЕС, його структурних підрозділів, посадових осіб й інших категорій працівників по забезпеченню безпечних умов праці на кожному робочому місці.

Управління охороною праці в ВП ХАЕС спрямовано на забезпечення безпечних умов праці на кожному робочому місці й будується на наступних основних принципах:

• пріоритет життя й здоров’я працівника над результатами праці;
• повна відповідальність кожного працівника за стан охорони праці на його робочому місці;
• виконання вимог нормативних та виробничих документів з охорони праці при організації та виконанні робіт;
• заохочення дотримання культури виробництва, культури безпеки і охорони праці.

Впровадження єдиної системи організації роботи з охорони праці передбачає:

• приведення роботи з охорони праці до визначеної системи з обов’язковою активною участю в цій роботі всього персоналу ВП ХАЕС;
• створення умов, при яких забезпечується не тільки своєчасне усунення порушень, але і їхнє попередження;
• участь у профілактичній роботі з попередження виробничого травматизму всього персоналу;
• постійний контроль з боку усіх керівників і фахівців ВП ХАЕС за дотриманням працюючими правил з охорони праці і виробничої санітарії;
• організацію планування, систематичний облік і контроль за показниками проведеної профілактичної роботи з охорони праці, а також аналіз і щомісячна оцінка цієї роботи в кожному структурному підрозділі;
• забезпечення безпеки виробничого устаткування, виробничих процесів, безпеки будинків і споруд, нормалізацію санітарно-гігієнічних умов праці, оптимальних режимів праці і відпочинку, забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту, організацію лікувально-профілактичного харчування і санітарно-побутового обслуговування.

Навчання персоналу

Діяльність промислово-санітарної лабораторії

Лікувально-профілактичне обслуговування

Labour Protection

Health and Safety. Special Regional Conditions. Khmelnitsky NPP Download document (~0.09 МБ)