Areas of Activity

Найменування підприємства:
повне – Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом";
скорочене – ДП "НАЕК "Енергоатом"

Місцезнаходження підприємства: Україна, 01032, м.Київ, вул.Назарівська,3.

Відокремлений підрозділ "Хмельницька атомна електростанція" здійснює господарську діяльність та діяльність у сфері використання ядерної енергії на підставі дозволів та ліцензій, отриманих у встановленому порядку ДП "НАЕК "Енергоатом", у рамках своїх повноважень, встановлених чинним законодавством України, нормами та правилами з ядерної безпеки, установчими, виробничими та організаційно-розпорядчими документами ДП "НАЕК "Енергоатом" та умовами дозволів та ліцензій.

Основна мета діяльності відокремленого підрозділу – безпечне та ефективне виробництво електричної енергії.

Відповідно до чинного законодавства України відокремлений підрозділ здійснює діяльність у сфері використання ядерної енергії наступними видами:

- Перевезення радіоактивних матеріалів.
- Зберігання відпрацьованого ядерного палива.
- Переробка, зберігання радіоактивних відходів.
- Зберігання, технічне обслуговування джерел іонізуючого випромінювання.
- Використання джерел іонізуючого випромінювання.
- Підготовка персоналу для експлуатації ядерної установки (за переліком посад та спеціальностей, який визначається Кабінетом Міністрів України).
- Діяльність, пов’язана із забезпеченням фізичного захисту ядерних матеріалів і ядерних установок (за переліком видів діяльності, який затверджується Кабінетом Міністрів України).
- Діяльність, пов’язана з конкретним етапом життєвого циклу ядерної установки:
     •Будівництво ядерної установки.
     •Введення в експлуатацію ядерної установки.
     •Експлуатація ядерної установки.
     •Зняття з експлуатації ядерної установки.

Предметом виробничої та господарської діяльності відокремленого підрозділу є:

- Виробництво, передача та постачання електричної та теплової енергії на підставі відповідних ліцензій та укладених договорів.
- Виробництво та постачання теплової енергії, у тому числі транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами.
- Операції у сфері поводження з небезпечними відходами.
- Ремонт, налагодження, технічне переозброєння і реконструкція обладнання.
- Створення системи підготовки, перепідготовки, перекваліфікації і підвищення кваліфікації персоналу, створення нових робочих місць (альтернативних виробництв), у тому числі для забезпечення працевлаштування працівників за їх кваліфікацією у міру зняття енергоблоків з експлуатації.
- Надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти: курсове професійно-технічне навчання, первинна професійна підготовка, перепідготовка робітників, підвищення кваліфікації робітників.
- Участь в організації і проведенні науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, у впровадженні науково-технічних, конструкторських, технологічних та інших розробок, а також у доведенні їх результатів до практичного використання і в установленні зв’язків з науковими установами, в тому числі іноземними.
- Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі).
- Перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом.
- Виконання маневрових та буксирувальних робіт залізничним транспортом.
- Проектна та будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючи конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж), у тому числі інженерні вишукування для будівництва, надання інжинірингових та інших послуг, будівництво, реконструкція, ремонт і реставрація об’єктів промислового, житлового, комунального, соціального і культурного призначення.
- Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об’єктів.
- Виконання вибухових робіт.
- Розробка, виготовлення устаткування, обладнання, пристроїв та запасних частин.
- Надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян.
- Організація і проведення маркетингових досліджень, надання консалтингових послуг, інформаційна, рекламна та видавнича діяльність.
- Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих об'єктів).
- Технічне обслуговування мереж теле-, радіо і проводового мовлення в межах промислової експлуатації.
- Використання каналів мовлення, створення радіо-, телепрограм, передача радіо-, телепрограм.
- Надання послуг радіозв’язку (з використанням радіочастот).
- Використання радіочастотного ресурсу України (відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України»).
- Провадження експертної діяльності в науково-технічній сфері.
- Діяльність, пов’язана з охороною об’єктів, що належать до сфери управління ДП НАЕК «Енергоатом».
- Організація міжнародного обміну інформацією та технологіями.
- Торгівельна діяльність.
- Оптова та роздрібна торгівля алкогольними та/або тютюновими виробами.
- Соціально-побутова діяльність, у тому числі організація пунктів громадського харчування, надання готельних послуг.
- Соціальна діяльність, яка направлена на задоволення потреб ветеранів праці і працівників відокремленого підрозділу (в тому числі його структурних підрозділів), включаючи недержавне пенсійне забезпечення працівників відокремленого підрозділу.
- Діяльність, пов’язана з промисловими виловами риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм.
- Виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт та кадастрових зйомок.
- Видобування підземних вод для забезпечення господарсько-питних потреб комунальної та промислової зон території міст розташування АЕС.
- Централізоване водопостачання та водовідведення.
- Здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
- Медична практика.
- Зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
- Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність: організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту; діяльність з різних видів спорту, визнаних в Україні.
- Проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури.
- Діяльність, пов’язана з державною таємницею.

Відокремлений підрозділ здійснює й інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України та які не перешкоджають досягненню основної мети діяльності відокремленого підрозділу.

Для здійснення діяльності, підтримання рівня безпеки, а також умов отриманих дозволів та ліцензій відокремленому підрозділу надаються відповідні фінансові, матеріальні та інші ресурси в межах коштів від реалізації виробленої електроенергії, а також за рахунок джерел і надходжень від інших видів діяльності у межах його повноважень, створюється організаційна структура, здійснюється забезпечення персоналом. Відокремлений підрозділ здійснює визначені Компанією функції ліцензіата з дотриманням діючих норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

Для здійснення окремих видів діяльності, що потребують отримання спеціального дозволу, ліцензії, відокремлений підрозділ готує необхідні документи та отримує такий дозвіл, ліцензію у порядку, встановленому чинним законодавством України, виробничими та організаційно-розпорядчими документами Компанії.

Всі види діяльності відокремлений підрозділ здійснює, дотримуючись майнових прав Компанії, відповідно до чинного законодавства України та Статуту Компанії, забезпечуючи правовий режим інформації з обмеженим доступом та спеціальну безпеку робіт.

Відокремлений підрозділ здійснює необхідні заходи щодо цивільної оборони, мобілізаційної та режимно-секретної роботи, охорони державної таємниці.

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Державне підприємство Download document (~3.39 МБ)
Довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Download document (~0.16 МБ)